• Bijdrage en algemene voorwaarden

  CrossOverAcademy

  Eigen bijdrage:

  Start (CrossOverAcademy): 2795,-

  Compleet (CrossOverAcademy + 1 workshop): 3095,-

  Max (CrossOverAcademy + 3 workshops): 3695,-

  TechCrossOver

  Eigen bijdrage:

  2995,- per deelnemer

  Administratieve CrossOver

  Eigen bijdrage

  950,- per deelnemer (een deel wordt gefinancierd door WENB/WWb)

  Stuur een mailtje naar Sabine@projectcrossover.nl met de namen van de deelnemers om ze in te schrijven

 • De algemene voorwaarden van CrossOver

  Artikel 1 Definities
  1.1 Arbinn: arbeidsmarktinnovatiebureau dat CrossOvertrajecten initieert en organiseert. Arbinn is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  1.2 Deelnemende organisatie: een organisatie die deelneemt aan CrossOver door middel van de afvaardiging van de deelnemers, de wederpartij van Arbinn.
  Artikel 2 De overeenkomst
  2.1 De overeenkomst komt tot stand tussen Arbinn en deelnemende organisatie op één van de volgende wijzen.
  2.1.1 Door ondertekening door beide partijen van de overeenkomst inhoudende de opdracht voor het project CrossOver.
  2.1.2 Door acceptatie van deelnemende organisatie van de door Arbinn gestuurde opdrachtbevestiging. Mocht er binnen 10 dagen geen reactie tot afwijzing van de overeenkomst zijn, dan neemt Arbinn aan dat de overeenkomst is geaccepteerd.
  2.2 De overeenkomst tussen Arbinn en de deelnemende organisatie geldt voor de duur van het project CrossOver, gespecificeerd in de opdrachtbevestiging.
  2.3 De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd als het team waar deelnemer in ingedeeld is minder dan drie deelnemers heeft.
  Artikel 3 Verplichtingen van Arbinn
  3.1 Arbinn is de initiator en projectmanager van het project CrossOver.
  3.2 Arbinn zal zich naar beste inzet en vermogen inspannen om het project succesvol te maken. Arbinn voert het project uit, onder andere door partijen bij elkaar te brengen, de opdrachten inhoudelijk voor te bereiden, bijeenkomsten te organiseren, te functioneren als het centraal aanspreekpunt en door middel van coaching van de deelnemers.
  Artikel 4 Verplichtingen van de deelnemende organisatie
  De deelnemende organisatie selecteert de deelnemers om deel te nemen aan CrossOver en geeft hen de mogelijkheid om zich in te spannen voor het project CrossOver gedurende de periode van het project.
  Artikel 5 Betaling
  5.1 De deelnemende organisatie betaalt een vergoeding voor de geleverde diensten aan Arbinn, gespecificeerd in de opdrachtbevestiging.
  5.2 De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  5.3 In het geval van niet tijdige betaling, is de deelnemende organisatie een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemende organisatie in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  Artikel 6 Aansprakelijkheid
  6.1 Arbinn zal de diensten in artikel 3 naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten tegenover de samenwerkende organisaties en derden. Mocht de deelnemende organisatie schade lijden ten gevolge van gedragingen van Arbinn dan is Arbinn jegens deelnemende organisatie slechts aansprakelijk voor de schade die deelnemende organisatie daardoor lijdt tot maximaal het totaalbedrag dat deelnemende organisatie voor de totale duur van de overeenkomst aan Arbinn verschuldigd is met een maximum van 2000 euro.
  6.2 Aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet doorgang laten gaan van CrossOver, veroorzaakt door onvoldoende deelnemers, te weten minder dan drie per team, is uitgesloten.
  6.3 Arbinn is niet aansprakelijk voor schade, doordat Arbinn is uitgegaan van onjuiste gegevens verstrekt door de deelnemende organisatie.
  Artikel 7 Overig
  7.1 Deze voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen Arbinn en deelnemende organisatie behalve als daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
  7.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  7.3 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  7.4 Arbinn heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
  7.5 Arbinn kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Mocht Arbinn deze algemene voorwaarden wijzigen, dan zal het de deelnemende organisatie daarvan op de hoogte stellen en om instemming vragen, als het significante wijzigingen betreft.
  7.6 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op projectcrossover.nl/algemene-voorwaarden of op te vragen door te mailen naar bernold@projectcrossover.nl
  Artikel 8 Toepasselijk recht / geschillen
  8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  8.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam.

All Posts
×